February 9, 2023

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 12 พ.ย.65

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัปเดตราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 จาก 4 ปั้มใหญ่ ดังนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ ปตท. จะเป็นดังนี้

เบนซิน : 43.56 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : 36.15 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : 35.04 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : 35.88 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : 33.84 บาทต่อลิตร

พรีเมี่ยม แก๊สโซฮอล์ 95 : 41.64 บาทต่อลิตร

ดีเซล B7 : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล B10 : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล B20 : 34.94 บาทต่อลิตร

พรีเมี่ยมดีเซล B7 : 43.66 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ บางจากฯ จะเป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95S EVO : 36.15 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91S EVO : 35.88 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20S EVO : 35.04 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85S EVO : 33.84 บาทต่อลิตร

ไฮ ดีเซล B20S : 34.94 บาทต่อลิตร

ไฮ ดีเซล S : 34.94 บาทต่อลิตร

ไฮ ดีเซล S B7 : 34.94 บาทต่อลิตร

ไฮ ดีเซล พรีเมี่ยม S B7 : 43.66 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ เชลล์ จะเป็นดังนี้

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 : 35.34 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 : 36.18 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 : 36.45 บาทต่อลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : 43.94 บาทต่อลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 : 34.94 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 : 34.94 บาทต่อลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 : 45.16 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ เอสโซ่ จะเป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 : 36.45 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : 36.18 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : 35.34 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ พรีเมี่ยม : 43.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล B7 : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม : 45.16 บาทต่อลิตร

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

อัพเดทราคาน้ำมันล่าสุด ณ เวลา 17.00 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *